สถิติการใช้งานสะสม

ชุดข้อมูลที่มีการเข้าชมมากที่สุด 5 อันดับ
  • จำนวนผู้เข้าชม
    2,642
  • จำนวนชุดข้อมูล
    6
  • จำนวนฐานข้อมูลเปิด
    25
จำนวนข้อมูลจำแนกตามผู้ให้บริการ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทข้อมูล

เกี่ยวกับโครงการ

ข้อมูลโครงการ : แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ข้อมูลโครงการ : แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดให้มีระบบดิจิทัล สนับสนุนการเปิดเผย แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ อย่างบูรณาการ กำหนดให้มีการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล ในการเชื่อมโยง การเปิดเผย และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ในการบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล และการพัฒนากลไก การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้โปร่งใส มีมาตรการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)คือ ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ ซึ่งการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ข้อมูลถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำมาใช้สนับสนุนการดำเนินการกิจการต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาประเทศในทิศทางต่าง ๆ เช่น นำมาใช้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบริการหรือ ต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาครัฐ ซึ่งมีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำมาพัฒนาประเทศได้อย่างมหาศาล ดังนั้น ข้อมูลภาครัฐจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกลไกดำเนินการงานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความมั่งคั่ง สมดุล และยั่งยืนของทะเลไทย และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีภารกิจที่สำคัญคือ การเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ และเพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจประสบความสำเร็จ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจำเป็นต้องมีชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร จัดเก็บภายใต้มาตรฐานเดียวกัน รองรับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อไป
ธรรมาภิบาล : ศูนย์กลางข้อมูล
ธรรมาภิบาล : ศูนย์กลางข้อมูล
ข้อมูลภาครัฐจัดเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่สำคัญ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างไรก็ตามสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันนั้นยังมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูล (เช่น
ข้อมูลเดียวกันแต่จัดเก็บกระจายไปในหลายระบบ หลายส่วนงาน หลายรูปแบบ) ด้านการเปิดเผยข้อมูล (เช่น
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล กระบวนการขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน ข้อมูลไม่อยู่ใน
รูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย) ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (เช่น การรักษาความลับ การเข้าถึง ความเป็น
ส่วนบุคคล) และด้านคุณภาพของข้อมูล (เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความต้องกัน ความเป็นปัจจุบัน ตรง
ตามความต้องการใช้งาน ความพร้อมใช้)
สาเหตุของปัญหานั้นมาจากการขาดการวางแผนในการบริหารจัดการข้อมูลทั้งระบบบริหารและ
กระบวนการจัดการข้อมูลหรือวงจรชีวิตของข้อมูล (สร้าง จัดเก็บ ประมวลผล นำไปใช้ เปิดเผย และทำลาย)
ขาดการบูรณาการข้อมูล อุปสรรคทางด้านกฎระเบียบ รวมถึงการบริหารจัดการที่ไม่ครอบคลุมประเภทของ
ข้อมูล นั่นคือ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (เช่น ฐานข้อมูล) กึ่งโครงสร้าง (เช่น Extensible Markup Language -
XML) ไม่มีโครงสร้าง (เช่น เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว)
ดังนั้นเพื่อให้การนำข้อมูลไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัย
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) ที่เอื้อให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ สามารถ
นำไปใช้ธรรมาภิบาลและบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปผลักดัน และดำเนินการใน
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รวมถึงติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อ
คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน
บัญชีข้อมูลภาครัฐ : GD Catalog
บัญชีข้อมูลภาครัฐ : GD Catalog
การจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูล
ในหน่วยงานสามารถใช้บริการผ่านระบบสารสนเทศในการสืบค้น ร้องขอ เข้าถึงแหล่งที่มา ทราบถึงประเภท
รูปแบบข้อมูล และเพื่อรวบรวมให้เป็นบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ Government Data Catalog : GD Catalog
เสมือนสมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages) ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลสำคัญของภาครัฐทั้งหมด
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการติดตามและกำกับดูแล
การจัดการข้อมูลตลอดทั้งวงจรชีวิต สามารถบูรณาการ และใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ทช. (FGDS)
ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ทช. (FGDS)
ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีข้อมูลสารสนเทศจำนวนมากที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีแนวคิดหลักในการจัดทำเป็นเว็บ Portal ภายใต้ชื่อ URL https://datacenter.dmcr.go.th เพื่อเป็นศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในทุกๆ ด้าน ครอบคลุมทุกภารกิจ รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การเข้าถึงถูกจัดสรรไว้ ณ จุดเดียว ง่ายต่อการจดจำและการค้นหา ออกแบบให้ทันสมัย ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน แบ่งเป็นหมวดหมู่ข้อมูลชัดเจน โดยแบ่งเป็น 6 หมวด คือ ระบบฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย ระบบบริการประชาชน ระบบสารสนเทศ คลังความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โมบายแอพพลิเคชั่น ระบบงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และแบนเนอร์ลิงค์ไปยังหน่วยงานอื่นๆ