สถิติการใช้งานสะสม

ชุดข้อมูลที่มีการเข้าชมมากที่สุด 5 อันดับ
  • จำนวนผู้เข้าชม
    26,551
  • จำนวนชุดข้อมูล
    6
  • จำนวนฐานข้อมูลเปิด
    28
จำนวนข้อมูลจำแนกตามผู้ให้บริการ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทข้อมูล